DOI: https://doi.org/10.18523/2617-3417.2018.42-49

Товариство імені Григорія Квітки-Основ’яненка в громадсько-політичному житті Харкова

Yulia Orel

Анотація


У статті розкрито питання створення і діяльності Українського літературно-художнього і етнографічного товариства імені Григорія Квітки-Основ’яненка в Харкові у 1912–1916 рр. Проаналізовано, як змінювалися напрями діяльності та склад членів товариства. Розкрито значення товариства як осередку українського культурно-політичного життя Харкова.

Публікується документ про діяльність українських організацій у Харкові напередодні революції.


Ключові слова


Харків; М. І. Міхновський; К. М. Бич-Лубенський; Г. М. Хоткевич; громадсько-політичний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Herashchenko, Tetiana. “Mykola Mikhnovskyi v spohadakh i otsinka yoho suchasnykiv”, Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu, vyp. IX (2000),. 54-69.

Istoriia mista Kharkova XX stolittia. Kharkiv: Folio, 2004.

Mahas, Viacheslav. “Diialnist natsionalistychnoi molodi u kulturnytskykh i suspilno-politychnykh orhanizatsiiakh Kharkova u 1914-1917 rr.”, EMINAK. Naukovyi shchokvartalnyk, № 3 (24). (2017), 28-33.

Naumov, Serhii. Ukrainskyi politychnyi rukh na Livoberezhzhi (90-i rr. XIX st.-liutyi 1917 r.). Kharkiv: KhNU im. V. N Karazina, 2006.

Turchenko, Fedir. “Mykola Mikhnovskyi mizh dvoma revoliutsiiamy (1907-1917)”, Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu. Zaporizhzhia. vyp. XVIII (2004), 80-102.

Utro : polytycheskaia, obshchestvennaia, lyteraturnaia y ekonomycheskaia hazeta. Kharkiv, 1906-1916.

Filoretova, Larysa. “Diialnist ukrainskoi uchnivskoi orhanizatsii “Iunatska spilka” v roky Pershoi svitovoi viiny”, Problemy istorii Ukrainy XIX-pochatok XX st.,vyp. IV (2002), 183-195.

Khotkevych, Hnat. Spohady. Statti. Svitlyny. K., 1994.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv (dali TsDIAK Ukrainy), f. 336, op. 4, spr. 4.

TsDIAK Ukrainy,f. 336,op. 4, spr. 20.

TsDIAK Ukrainy, f. 336, op.4, spr. 35.

TsDIAK Ukrainy, f. 336, op.4, spr. 36.

TsDIAK Ukrainy, f. 705, op. 2, spr. 105.

TsDIAK Ukrainy, f. 705, op. 2, spr 106.

TsDIAK Ukrainy, f. 705, op. 2, spr. 122.


Copyright (c) 2018 Yulia Orel

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.