Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

  • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Редакція журналу «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» приймає до розгляду тексти з таких напрямків: історія України, Всесвітня історія, історіографія та джерелознавство (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Матеріали подаються через сайт або надсилаються електронною поштою відповідальному секретареві журналу за адресою: klymenkooksana@ukr.net

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Політика та переглянути Керівництва для авторів

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Матеріали (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

Бібліографічні посилання мають бути підрядкові, посторінкові, нумерація наскрізна. Оформлення підрядкових посилань в тексті статті, а також прикінцевої бібліографії здійснюється відповідно до стандартів Chicago Manual of Style. Посилання оформлюються мовою оригіналу посторінково, а прикінцева бібліографія оформлюється в транслітерації латиницею.

Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад: ZoteroMendeleyEndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури.

При оформленні радимо користуватися наступними ресурсами:

- для Сhicago Manual: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-html або http://www.easybib.com/guides/citation-guides/chicago-turabian/

- для транслітерації з української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia

- для транслітерації з російської мови: http://translit-online.ru/

Перед основним текстом статті зазначається:

- УДК статті;

- Прізвище та ініціали автора (рядковими літерами, курсивом);

- Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (по центру) – (розмір 14, жирний шрифт, великі літери)

- Після назви (відступ – один абзацний рядок) подається україномовна анотація (1000 – 1800 знаків) та ключові слова українською мовою (розмір 13, курсив).

Вимоги до оформлення основного тексту статті:

- Підрядкові посилання оформлюються мовою оригіналу посторінково відповідно до стандартів Chicago Manual of Style.

- Цитати подаються, як правило, українською мовою або, якщо це доцільно, мовою оригіналу. Архівні та рукописні джерела цитуються і публікуються мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам.

- Назви будь-яких періодичних видань подаються у тексті мовою оригіналу.

- У тексті статті слід використовувати поліграфічні лапки: «...». За наявності у цитатах слів у лапках, використовується система подвійних лапок (лапки в лапках): «………. “…”…….».

- Знак дефісу (-) не виокремлюють пробілами (будь-який, історико-філософська, врешті- решт) і не використовують замість тире (–).

- Знак тире (–) обов’язково виокремлюють пробілами.

- Використання довгого тире (―) у тексті і списку літератури не передбачено.

- Оформлення дат. Приклади: 16 лютого 2010 р.; 1912 р.; у 1824–1826 рр.; у 1860-х рр. (не у 60-х рр. ХІХ ст.); на зламі 1960–1970-х рр.; ХІХ – початку ХХ ст.; XVII – XVIII ст.

- У назві статті або при першому згадуванні будь-якої особи у тексті подаються її ім’я та прізвище (Густав Шпет). При подальшому згадуванні – ініціал і прізвище (через пробіл): Г. Шпет.

- Знак апострофа має виглядати так:

Вимоги до оформлення прикінцевої бібліографії:

- Основний текст статті супроводжується прикінцевою бібліографією (за абеткою) відповідно до стандартів Chicago Manual of Style.

- Латинографічні джерела і література подаються мовою оригіналу, а кирилографічні –подаються у транслітерації латиницею.

- Список має бути ненумерований.

Після основного тексту статті вміщується:

- ініціал та прізвище автора в латинській транслітерації (курсивом).

- назва статті англійською мовою (по центру, великими жирними літерами).

- Далі – через 1 абзацний рядок – англомовні анотація (2000 знаків, розмір 13, курсив) та ключові слова.

Автори статей також мають подати про себе такі дані (українською та англійською мовами):

- прізвище, ім’я та по батькові

- науковий ступінь та вчене звання (за наявності),

- місце основної роботи, посада;

- номер телефону, e-mail

 

Зразок оформлення

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.